facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Program Edukacja

(English version below)

MIEJSCA WYJAZDOWE POZOSTAJACE DO WYKORZYSTANIA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

University of South-Eastern Norway (2 wyjazdy)

University of Iceland (1 wyjazd)

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach Programu Edukacja realizuje projekt Mobilności w Szkolnictwie Wyższym  (projekt EOG/19/K2/W/0011, okres realizacji projektu:  1.07.2020 – 30.09.2022).

W ramach projektu EOG/19/K2/W/0011 zrealizowanych zostanie 21 następujących mobilności:

8 wyjazdów studentów lub doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu realizacji części studiów (5 miesięcy pobytu), w tym:

3 wyjazdy do University of Iceland

3 wyjazdy do University of Bergen

2 wyjazdy do University of South-Eastern Norway

 

5 przyjazdów studentów lub doktorantów w celu realizacji części studiów (5 miesięcy pobytu), w tym:

2 przyjazdy z University of Iceland

2 przyjazdy z University of Bergen

1 przyjazd z University of South-Eastern Norway

 

4 wyjazdy dydaktyczne pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (4 dni pobytu), w tym:

1 wyjazdy do University of Iceland

2 wyjazd do University of Bergen

1 wyjazd do University of South-Eastern Norway

 

4 przyjazdy dydaktyczne pracowników (4 dni pobytu), w tym:

1 przyjazdy z University of Iceland

2 przyjazd z University of Bergen

1 przyjazd z University of South-Eastern Norway

 

Celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości 20 mln. Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt EOG/19/K2/W/0011 otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Edukacja w wysokości 92.950 euro na organizację i realizację wskazanych wyżej mobilności.

Mobilności studentów i pracowników uczelni będą realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości 20 mln. Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt EOG/19/K2/W/0011 otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Edukacja w wysokości 92.950 euro na organizację i realizację wyjazdów i przyjazdów studentów w celu realizacji części studiów oraz wyjazdy i przyjazdy pracowników w celu realizacji zajęć dydaktycznych.

 

Informacje o Programie Edukacja: https://education.org.pl/

 

Kontakt z Krajowym Operatorem Programu Edukacja oraz zgłaszanie nieprawidłowości: edukacja.eog@frse.org.pl 

 

Informacja o naborach: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja

 

Kontakt w sprawie realizacji projektu EOG/19/K2/W/0011: erasmus@us.edu.pl

Rekrutacja do Programu Edukacja zostanie przeprowadzona do końca semestru letniego 2021.

 

English version:

AVAILABLE PLACES FOR STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022:

University of Southeastern Norway (2 mobilities)
University of Iceland (1 mobility)

University of Silesia in Katowice implements the Mobility in Higher Education Project within Education Programme (project: EOG/19/K2/W/0011, implementation period: 1.07.2020 - 30.09.2022). Within the project EOG/19/K2/W/0011 the following 21 mobilities will be realized:

8 outgoing student mobilities / PhD student mobilities of the University of Silesia in Katowice in order to complete part of studies (5 months of stay), including:

3 mobilities to the University of Iceland

3 mobilites to University of Bergen

2 mobilities to University of South-Eastern Norway

 

5 incoming student mobilities / PhD student mobilities in order to complete part of studies (5 months of stay), including:

2 mobilities from University of Iceland

2 mobilities from University of Bergen 

1 mobility from University of South-Eastern Norway

 

4 outgoing staff mobilities for teaching of the University of Silesia in Katowice (4 days of stay), including:

1 mobilities to University of Iceland 

2 mobility to University of Bergen 

1 mobility to University of South-Eastern Norway

 

4 incoming staff mobilities for teaching (4 days of stay), including:

1 mobilities from University of Iceland 

2 mobility from University of Bergen 

1 mobility from University of South-Eastern Norway

 

The aim of the Education Programme is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area and to strengthen bilateral relations between Poland and Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) in the field of education.

The programme activities are designed to strengthen human potential and enhance knowledge in Poland.

The Education Programme benefits from co-financing worth 20 mln. Euro received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the European Economic Area funds.

Project EEA/19/K2/W/0011 has received funding from the Education Programme in the amount of EUR 92,950 for the organisation and implementation of the above mentioned mobilities.

The mobility of students and university staff will be implemented under the general rules of Erasmus+ for Higher Education programme.

The Education program benefits from funding worth 20 million  Euros received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the European Economic Area funds. Project EEA/19/K2/W/0011 has received funding under the Education Programme of € 92,950 for the organisation and implementation of student mobility for studies  and staff mobility for teaching. 

 

Information on the Education Programme: https://education.org.pl/

 

Contact to the National Education Programme Operator and report irregularities: edukacja.eog@frse.org.pl 

 

Information on calls for proposals: www.erasmus.us.edu.pl 

 

Contact for the implementation of project EEA/19/K2/W/0011: erasmus@us.edu.pl

 

Website: http://www.erasmus.us.edu.pl/rekrutacja-na-wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja

 

ZałącznikWielkość
zasady rekrutacji517.07 KB
formularz aplikacyjny56.08 KB

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.